Forretningsbetingelser

Anvendelsesområde

 1. Medmindre andet aftales, gælder nedenstående forretningsbetingelser for enhver ydelse udført af Avanti Gruppen.
 2. Disse forretningsbetingelser har forrang i forhold til tidligere aftaler mellem parterne.

 Fortrolighed

 1. Alle oplysninger, som udveksles mellem kunden og Avanti Gruppen i forbindelse med arbejdet, skal behandles fortroligt.
 2. Avanti Gruppen er underlagt sædvanlig tavshedspligt.
 3. Avanti Gruppen bestræber sig på løbende at optimere sikkerheden i sine egne IT-systemer men kan ikke garantere, at udenforstående ikke kan få adgang til tekster m.v., som sendes elektronisk til og fra Avanti Gruppen.

 Tilbud og ordrer 

 1. Et tilbud eller en ordre er bindende for Avanti Gruppen, når det/den skriftligt accepteres.
 2. Avanti Gruppen har først ret/pligt til at igangsætte opgaven, når kunden har accepteret tilbuddet uden forbehold.

 Priser

 1. Priserne for tjenesterne er dem, der er fastsat i aftalen mellem kunden og Avanti Gruppen. Alle priser er eksklusive skatter, moms, afgifter og andre gebyrer, der er pålagt af en statslig myndighed.

Betalingsbetingelser

 1. Medmindre andet udtrykkeligt er anført i aftalen mellem kunden og Avanti Gruppen, forfalder betalingen for tjenester inden for fjorten (14) dage efter faktureringsdatoen.
 2. Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.
 3. Ved større opgaver eller ved opgaver, som strækker sig over en længere tidsperiode, forbeholdes retten til forudgående kreditvurdering af kunden, forudbetaling, ratebetaling eller sikkerhedsstillelse.

Leveringsform

 1. Avanti Gruppen leverer den oversatte tekst i det format, som er aftalt med kunden. Ved manglende aftale leveres den oversatte tekst i samme format, som den er modtaget i.
 2. Avanti Gruppen påtager sig ikke ansvaret for tekstens layout, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 Levering

 1. Alle oversættelser skal leveres i overensstemmelse med den aftale, der er indgået mellem kunden og Avanti Gruppen.
 2. Hvis forsinkelsen skyldes kundens forhold, forbeholder Avanti Gruppen sig retten til at ændre leveringstiden.
 3. Hvis forsinket levering skyldes, at Avanti Gruppen befinder sig i en force majeure-situation, forlænges tidspunktet for leveringen med den tid, som hindringen varer. Dog er begge parter berettiget til, uden ansvar, at ophæve aftalen, hvis hindringen har bestået i mere end to måneder. Denne bestemmelse gælder, uanset om årsagen til forsinkelsen opstår før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. I ovennævnte tilfælde skal Avanti Gruppen underrette kunden om ændringen i leveringstid uden ugrundet ophold.
Ændringer
 1. Hvis kunden foretager ændringer i eller laver tilføjelser til en opgave, efter der er indgået en aftale, forbeholder Avanti Gruppen sig retten til at ændre leveringstiden samt prisen. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, gør Avanti Gruppen kunden opmærksom på det.
Annullering
 1. Hvis kunden annullerer en opgave helt eller delvist, er kunden forpligtet til at betale tab eller avance, og generelt holde Avanti Gruppen skadesløs for alle omkostninger, som er påløbet i forbindelse med annulleringen.
Reklamation
 1. Reklamation skal ske til Avanti Gruppen skriftligt og uden unødigt ophold, efter at kunden har eller burde have opdaget manglen, dog senest 14 dage efter levering. Avanti Gruppen undersøger straks reklamationen, og hvis der er tale om en mangel, udbedrer Avanti Gruppen manglen hurtigst muligt.
Ansvar
 1. Avanti Gruppen sætter en ære i at levere kvalitet til tiden. Avanti Gruppen udfører sine opgaver ved brug af alle rimelige færdigheder og omhu i overensstemmelse med branchens standarder og sædvaner.
 2. Avanti Gruppen påtager sig ikke ansvaret for tab, som skyldes forhold, som Avanti Gruppen ikke har indflydelse på, f.eks. fejl i kundens kildetekst, forkerte oplysninger i kildeteksten, indhold som kan virke stødende o.l.
 3. Avanti Gruppen er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der fremgår af disse forretningsbetingelser.
 4. Ansvar er dog for hver enkelt opgave og i ethvert tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed fra Avanti Gruppens side beløbsmæssigt begrænset til betalingsbeløbet.
 5. Avanti Gruppen kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, mistet fortjeneste mv.
 6. Hvis kunden er erhvervsdrivende, forældes erstatningskravet imod Avanti Gruppen 12 måneder efter, at kunden er blevet bekendt med de omstændigheder, som begrunder et krav. Forældelse indtræder dog senest tre år efter, at ydelsen er leveret.
Kundens forpligtelser
 1. Kunden skal levere alle materialer, oplysninger og komponenter, som er nødvendige for, at Avanti Gruppen kan levere de aftalte tjenester.
 2. Kunden garanterer, erklærer og forpligter sig til, at de materialer, som sendes til Avanti Gruppen, ikke direkte eller indirekte krænker en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder.
 3. Kunden skal holde Avanti Gruppen skadesløs for og mod ansvar, tab, skadeserstatning, omkostninger og udgifter, der udspringer af Avanti Gruppens brug eller besiddelse af materialer, oplysninger og/eller komponenter, som kunden har leveret til Avanti Gruppen.
Lovvalg
 1. Enhver tvist mellem Avanti Gruppen og kunden søges først løst ved dialog og forhandling og afgøres ellers efter dansk ret ved danske domstole.